Ultra derm biztonsági adatlap

Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek: [5/2020. ... n) N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték) nincs adat ... LD50 (macska):.

1 июн. 2015 г. ... A biztonsági adatlap szállítójának adatai: A gyártó és forgalmazó cég neve: FLORIN Zrt. Cím: H-6726 Szeged, Kenyérgyári út 5. Telefon:.

Terméknév: Evox Winter Citrus Breeze -40 illatosított téli szélvédőmosó. Változat: 3 ... 10. SZAKASZ. Stabilitás és reakciókészség. 10.1 Reakciókészség:.

LAUDA Versafreeze represents high-performance insulation technology. Vacuum panels, impermeable polyurethane foam insulation and thermal film enable.

Egyéb megnevezés: Polivinilpirrolidon jód komplex, PVP-jód,. Povidon-jód. ... A szervezetbe jutott jód egy részét a pajzsmirigy megköti, a többi a.

Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft. 1158 Késmárk u. 9. Tel: 06 1 414 6040 Fax: 06 1 414 6046. Email cím: [email protected]

IATA-Maximális mennyiség (teherszállító repülőgép):. E0. : Forbidden. : Y203. Egyéb vonatkozó információk (Légi szállítás). 14.5. Környezeti veszélyek.

Halmazállapot. Szilárd halmazállapotú. · Szín: natúrfehér. · Szag: szagtalan. · Szagküszöbérték: ... Tűzveszélyes szilárd anyagok. Érvénytelen.

13 нояб. 2018 г. ... Professzionális felhasználása, folyékony műtrágya szabadföldi termesztésben ( ... Yara - ammónium-nitrát - Professzionális, Műtrágya.

8 июн. 2009 г. ... Biszfenol A-diglicidil-éter-gyanta M三700. Xi, N; R 36/38-43-51/53 75-85%. CAS: 9072-62-2. Polymer diglycidylether of polypropyleneglycol.

29 авг. 2014 г. ... Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 9. Tel: 1/414-6040. Fax: 1/414-6046 [email protected]

1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása ... Citromsav és egyéb segédanyagok vizes keveréke.

Terméknév: COOP Aktív hideg zsíroldó. Változat: 6 ... 5.2 A keverékből származó különleges veszélyek. Veszélyes égéstermék: a termék nem éghető.

22 дек. 2016 г. ... ROZSDA ÁTALAKÍTÓ 1 L ... [email protected] ... Würth. Szereléstechnika Kft. H-CS: 7:30-17:00, P: 7:30- 16:00: (23) 418 130.

Motorikus gázolaj+FAME. Oldal: 1/14. Változat: 1. ... Üzemanyagok, gázolaj, tüzelő-és gázturbina olaj. (CAS No.) 68334-30-5 ... Sűrűség (15°C-on). 820-845.

Kerüljük a cseppfolyós gáz szembe vagy bőrre jutását! Biztosítsunk megfelelő szellőzést! Cseppfolyósított szénhidrogéngáz tárolására használt tartályokban a ...

Gyártó, forgalmazó és a biztonsági adatlap szállítójának adatai: ... Kémiai jelleg: keverék, vizes sósav oldat, sósav/HCl-tartalom: kb.

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: +36 1. 476 6464, (munkaidőben 8-16 óráig hívható), ...

PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező. vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív. EWC kód: Európai Hulladék Katalógus.

kevesebb, mint 120 ml). Lenyelés esetén fontoljuk meg az endoszkópia végrehajtásának lehetőségét. Ellenjavallat: ipekakuána szirup. Tüneti kezelés.

a 453/2010 EU és a 2015/830/EU rendelet szerint. Szódabikarbóna. Kiadás dátuma: 2018.04.12. Verziószám: 1.0. 1 / 8. Kiállítás/javítás kelte: 2018.04.12.

Piszoárillatosító tabletta - potpourri. Verzió: 1.0. Készült: 2015. november 18. BIZTONSÁGI ADATLAP ... Megfelelő oltóanyag: szén-dioxid, homok, oltópor.

A tartalom/ csomagolás deponálása veszélyes vagy különleges hulladékként. ... Veszélyes összetevők (GHS) ... Az érték megbecsülhető a Henry-.

3 мая 2018 г. ... Champion WG. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Felhasználás.

PROTECT LÉGYIRTÓ SZER. PROTECT MOLYIRTÓ KAZETTA. RÁGCSÁLÓ FERTŐZÖTTSÉG MÉRŐ KOCKA. VIX-B PADLÓÁPOLÓ FOLYADÉK. VIX NATURAL FOLYÉKONY MOSOGATÓSZER.

MOL-LUB Kft. Terméknév: AdBlue. ®. NOx-redukáló adalék. Változat: 10 Felülvizsgálat: 2020. 02. 07. Kibocsátás kelte: 2006. 09. 26. Oldal: 1/(12). 1. SZAKASZ.

A 1272/2008 / EK rendelet (CLP) és az azt követő módosítások és kiegészítések ... 1272/2008 (CLP) osztályozás ... Rövidítések mozaikszavak jelentése:.

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás. Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású. Eye Dam. 1 H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

29 апр. 2020 г. ... Az öblítés folytatása. Ha irritáció lép fel és nem múlik el, orvosi ellátást kell kérni. Lenyelés: A szájat ki kell öblíteni.

Univerzális mész-cement vakolat kézi bedolgozásra, mindenféle ... Előkevert, mészkő - cement keverék adalékanyagokkal. A keverék összetevői. CAS szám.

2 авг. 2017 г. ... citrom-fahéj-szegfűszeg, indiai citromfű-szegfűszeg- ... CLP szerinti angol nyelvű kódok és H mondatok fordítását lásd a 16. szakaszban.

26 окт. 2020 г. ... •Maradjon a széllel szemben/tartson távolságot a forrástól. •Stop leak if safe to do so. •Gáttal zárja körül.

Szinoníma/az anyag latin neve: ... Minden esetben ki kell kérni az orvos tanácsát, szükség van azonnali ... Tűzoltásba beavatkozók részére nincs szükség.

INRS - Fiche Toxicologique (toxikológiai lap). - Patty - Ipari higiénia és toxikológia. - N.I. Sax - Ipari anyagok veszélyes tulajdonságai -7, 1989 Kiadás.

5 июн. 2018 г. ... Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, ... Összetétel: 5-15% citromsav, nemionos felület aktív anyag <5%.

IATA-Csomagolási utasítás (teherszállító repülőgép):. 60 L. IATA-Maximális mennyiség (teherszállító repülőgép):. 14.5. Környezeti veszélyek.

adagolása el tudja hárítani a mérgező hatásokat (metabolikus acidózis, ... A mérgezés jelei és tünetei magukba foglalják az anionrés metabolikus acidózist ...

Citromsav anhidrát*. 77-92-9. 201-069-1. 01-. 2119457026- ... A környezeti tűznek megfelelő oltóanyag alkalmazandó: CO2, oltópor, alkoholálló oltóhab.

Expoziciós idő. Érték. Következtetés. A tesztelés módja. Felhasznált források. Patkány. LD50. 2528 mg/kg. Nagyobb mennyiségben való lenyelése rosszullétet ...

17 авг. 2020 г. ... NOEC (Myriophyllum spicatum (füzéres süllőhínár)): 0,0028 mg/l. Végpont: Növekedési sebesség. Expozíciós idő: 14 d. M-tényező (Akut vízi.

SZAKASZ: AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító: KLÓR. CAS-szám: 7782-50-5. EK-szám: 231-959-5.

14 мар. 2008 г. ... 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai: ... A termék a Sósav gáz vizes oldata, az oldatnak nincs CAS száma, EU száma: 231-595-7,.

Szinoníma/az anyag latin neve: ... Minden esetben ki kell kérni az orvos tanácsát, szükség van azonnali ... Tűzoltásba beavatkozók részére szükség lehet.

UNIX Autó Kft. 1139 Budapest. Frangepán u. 55-57. tel: 270-87-00 fax: 270-87-99. Segélyvonal ETTSz: 06-80-20-11-99. 2. Készítmény összetétele. Összetétel:.

Termékazonosító: Prime Source Hideg zsíroldó ... Egyéb információ, veszélyek: a termék nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet szerinti.

Szinoníma/az anyag latin neve: BALSAMUM PERUVIANUM. CAS szám: 8007-00-9. EU szám: ... f) rákkeltő hatás;. Nem ismert g) reprodukciós toxicitás;. Nem ismert.

26 мар. 2021 г. ... A biztonsági adatlap szállítójának adatai ... Más tisztítószerekkel és vegyszerekkel nem keverendő. További információk.

Szinoníma/az anyag latin neve: CLIOQUINOLUM. Cas szám: ... Szellőztessen ki és a kiszóródás helyét mossa fel, amíg teljesen el nem tűnik a szennyezés.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai. · Gyártó/szállító: MUREXIN GmbH. Franz v. Furtenbachstr. 1 ... UN 1170 ETANOL (ETIL-ALKOHOL), 3, III,.

IATA-Maximális mennyiség (utasszállító repülőgép):. 366. IATA-Csomagolási utasítás (teherszállító repülőgép):. Revíziószám: 3,4.

Anyag: P1; P2 és P3 építőipari Duzzasztott Perlit verziószám: 3.1 oldalszám:1/5. 1. Az anyag (készítmény) és a társaság/vállalkozás azonosítója.

22 окт. 2020 г. ... Tetraetil-szilikát. REACH #:. 01-2119496195-28 ... Tetraetil-szilikát. 25/2000. (IX. 30.) ... PBT = Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező.

12 дек. 2019 г. ... A biztonsági adatlap szállítójának adatai ... 2-(2-butoxietoxi)etanol; dietilén-glikol-monobutil-éter. 203-961-6. 603-096-00-8. Eye Irrit.

Kémiai jelleg: Karbamid vizes oldata. Összetevők / veszélyes komponensek: Megnevezés ... monoxid, szén-dioxid, ammónia és nitrogén-oxidok keletkezhetnek.

Előhívó spray repedésvizsgálathoz 500ml (E-COLL). Elkészítés időpontja: 2014.04.03. Verzió szám: 2.1-HU ... +49 202 6096-0 e-mail: [email protected] Forgalmazó:.

Bórsav. Kiadás dátuma: 2018.04.09. Verziószám: 1.0 ... Bórsav. Szinoníma/az anyag latin neve: ACIDUM BORICUM PULVIS. CAS szám: 10043-35-3. EU szám:.

10 апр. 2018 г. ... 2, Tűzveszélyes szilárd anyagok 2. osztály, H228. H228 Tűzveszélyes szilárd anyag. Skin Irrit. 2, Bőrirritáció 2. osztály, H315.

BIZTONSÁGI ADATLAP. (A népjóléti miniszter 4/1997.(II.21.) és a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelete alapján). 1. A vegyi anyag neve: HÁZTARTÁSI HYPO.

Terpin-hidrát. Kiadás dátuma: 2018.03.29. Verziószám: 1.0. 1 / 9. Kiállítás/javítás kelte: 2018.03.29. verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a ...

1.1 Termékazonosító. · Kereskedelmi megnevezés: KEIM ROMANIT-SUMPFKALK. · 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.